fbpx

Privaatsustingimused

Esileht / Privaatsustingimused

 

Lofty OÜ privaatsustingimused

 1. Isikuandmete töötleja tutvustus ja kontaktid

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Lofty OÜ (registrikood 12058677, aadress Mõisa tn Tallinn 13522) (edaspidi meie).

Pakume oma klientidele erinevaid teenuseid ja tooteid, muu hulgas:

 • pakume iluteenuseid;
 • korraldame erinevaid esinemisi, koolitusi ja muid üritusi;
 • ­müüme juuksehooldustooteid ja tehnikat.

Põhjalikumat teavet meie poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta leiate meie veebilehekülgedelt www.intersalon.ee

Kui teil tekib isikuandmete töötlemisega seoses täiendavaid küsimusi, siis saate meiega ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

Vastutav isik: Liina Heck

Telefon: +372 56 565 509

E-post:  info@intersalon.ee

Postiaadress: Mõisa 4 , 13522 Tallinn

 1.  Isikuandmete töötlemine

Oma teenuste osutamise käigus puutume vähemal või rohkemal määral kokku ka oma klientide ja tellijate isikuandmetega, aga samuti meie veebilehe ja online-broneerimissüsteemi külastajate andmetega. Isikuandmed on klientide poolt avaldatud vabatahtlikult ja kogume neid üksikisikule uudiskirja saatmiseks või toimunud kampaania kohta analüüsi teostamiseks.

Privaatsustingimustes nimetame lihtsustamise huvides oma klientideks nii meie teenuste tellijaid ja kasutajaid, online-broneerimissüsteemis teenuste tellijaid, samuti isikuid, kelle kasuks on meie teenuseid tellitud (kinkekaartidena ostetud teenused kolmandale isikule kinkimiseks), aga ka inimesi, kes lihtsalt külastavad meie veebilehte.

Selguse huvides peame oluliseks märkida, et meie tooted ja teenused ei ole suunatud alaealistele. Seega ei kogu me teadlikult informatsiooni alaealiste kohta või, kui seda mingil põhjusel siiski teeme, siis lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (nt kui lapsevanem on andnud meile korralduse saata broneerimisinfo alaealise nimele).

Lisaks töötleme nende huvitavate inimeste andmeid, kellest jagame pildimaterjale oma Ilusalong Intersalon’i veebilehel, Facebook’i lehel ja Instagram’i lehel.

 1. Isikuandmete kogumine

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on isikutega konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides oleme liigitanud ja grupeerinud andmed, mida me oma klientide kohta kogume ja kasutame, alljärgnevalt:

 • kliendi põhiandmed (nimi, sünnipäev);
 • kliendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni number);
 • arveldusinfo (esitatud arved, arve aadress, arveldusarve nr, viitenumber, maksete andmed, laekumised ja tagastused jms);
 • võlaandmed (võlgnevuse tekkimise aeg, võlgnevuse tasumise andmed);
 • kampaaniates osalemise andmed;
 • meie Facebooki, Instagram’i lehe meeldimise andmed;
 • rahulolu ja muude kliendiküsitluste vastused;
 • esitatud pretensioonid;
 • veebilehe külastusandmed (IP aadress, kasutatud seade, külastatud veebilehe osad, külastusaeg, veebilehele jõudmise allikas, nt FB jms).

Andmed pärinevad kliendi poolt tehtud broneeringutest (telefoni teel ja online-broneerimissüsteemi kaudu), lisaks üritustele registreerudes, loosikampaaniates osalemistest, toodete tellimisest või uudiskirjadega liitumisest. Lisaks kliendisuhtluse käigus ja teenuste tarbimisel (nt e-kirjavahetus, tellimuste ja teenuste tarbimise ajalugu jms) ning veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena. Online – broneerimiste infot vahendavad meile ka meie koostööpartner Digital Media Solutions OÜ.

Veebilehel, Facebookí lehel, Instagaram’i lehel avaldame postituses või reklaamis isikutest pilte üksnes nende endi loal.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine peab olema seaduslik. Esinema peab õiguslik alus andmete töötlemiseks. Andmete ebaõiguses või ebatäpsuse korral on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.

 • Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt kliendi taotlusele.

Antud alusel töödeldavad andmed on kliendi põhiandmed, kontaktandmed, tellimuste ja teenuste info, arveldusinfo ja võlainfo ning me kasutame neid andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • klientide teenuste täitmiseks;
 • kliendisuhtluseks (nt teenuste tellimuse andmete täpsustamine, korraldusliku info edastamine, meeldetuletuste saatmine või muude kooskõlastatud teadete edastamine);
 • arveldamiseks (nt arvete koostamine, esitamine, maksete kogumine);
 • maksekäitumise info haldamiseks ning võlgade menetlemiseks ja sissenõudmiseks nii kohtuväliselt kui ka kohtus;
 • pretensioonide lahendamiseks ja päringutele vastamiseks.
 • Õigustatud huvi

Õigustatud huvi all käsitleme isikuandmeid olukorras, kus andmete töötlemine ei ole otseselt vajalik teenuse täitmiseks, kuid on vajalik parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, näiteks teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks. Võime isikuandmeid õigustatud huvi alusel töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • klientide ostukäitumise ja -eelistuste analüüsimiseks, parandamaks oma teenuste ja toodete kvaliteeti personaalsemate pakkumiste loomiseks;
 • veebianalüüsiks, parenduste ja statistika tegemiseks;
 • kampaaniate planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • klientide rahulolu uuringute teostamiseks ja tagasiside küsimiseks;
 • võrgu-, info- ja küberturbe eesmärkidel;
 • meie poolt teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • finantsiliste aruannete koostamiseks ja analüüsiks;
 • õigusnõuete koostamiseks ja esitamiseks või enda kaitsmiseks selliste nõuete vastu.

Õigustatud huvi võib olla aluseks ka isikuandmete töötlemisele seoses meie teenuste osutamisega.

 • Juriidilise kohustuse täitmine

Õigusaktidest tulenevad nõuded, mis võivad tähendada vajadust töödelda isikuandmeid muude õiguslike aluste puudumisel või ära langemisel ehk lepingu lõppemisel. Näiteks maksuseadustest tulenevalt on vajalikud kliendi põhiandmeid ja kontaktandmeid raamatupidamise algdokumentide (arve) koostamiseks (k.a tellimuste, arvelduste ja võlainfot). Raamatupidamise seadusest tuleneb ka kohustus raamatupidamise dokumentide säilitamiseks seitsme aasta jooksul. Lisaks seaduses sätestatud ette nähtud juhtudel on tarvis töödelda ja edastada isikuandmeid vastavate õigus – või ametiasutustele isikuandmete päringutele vastamiseks teavitamaks toimunud rikkumisest.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele.

Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama.

 • Nõusolek

Kliendi nõusoleku alusel toimub kliendi põhi- ja kontaktandmete kasutamine otseturunduseks (pakkumiste tegemiseks e-posti teel);

 1. Oma isikuandmete keelamine otseturunduseks

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemisesuhtes esitada igal ajal tasuta vastuväiteid.

Vastuväite esitamiseks tuleks pöörduda meie poole e-maili teel: info@intersalon.ee .Vastuväite saamisel lõpetame me teie andmete kasutamise otseturunduseks.

Iseseisvalt saate edasiste pakkumiste saatmise keelustada. Vastav link on välja toodud igas meie uudiskirjas.

 1. Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Oma teenuste osutamisel ja toodete müügiprotsessis kasutame me mitmeid teenusepakkujaid ja koostööpartnereid nagu raamatupidamisteenuse osutajad (AnyPenny OÜ), kliendirahulolu uuringuid korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT ja muude äriteenuste pakkujad (Digital Media Solutions OÜ, Kristi Digital Ink OÜ, Facebooki, Instagram’i ja Google’i teenused), e-postiteenust vahendavad või osutavad ettevõtted.

Koostööpartneritele edastame klientide isikuandmeid vaid konkreetse teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses (näiteks Digital Media Solutions OÜ online- broneerimissüsteemi haldamiseks, maksehäireregistri pidajale edastame üksnes võlainfot jne). Volitatud andmetöötlejad on andmete töötlemisel seotud meie poolt antavate juhistega ning sõlmitud lepingutega.

Me ei levita, edasta ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 1. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

Meie teenused on suunatud eelkõige Eesti turule, seega ei edasta me teie andmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud andmed, mida töödeldakse erinevates tarkvaralahendustes väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates ettevõtetes (nt Google’i, Instagram’i ja Facebooki teenused).

 1. Andmete turvalisuse tagamine

Kõiki meie uudiskirja tellimisel või teenusele registreerumisel teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad salongi teenuseid ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kasutame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.

 1. Kui kaua me andmeid säilitame?

Õigusaktidest tulenevalt on meil nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Lepingu täitmiseks töödeldavate andmete säilitamisel lähtume reeglist, et andmeid hoiame alles nõuete esitamiseks seaduses ettenähtud aegumistähtaja jooksul, mis on 3 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Kui olete andnud enda nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse teie poolt avaldatud andmeid tähtajatult või kuni ajani, mil palute meilt oma andmete kustutamist.

 1. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete muutmist ja tagasi võtta oma nõusolek uudiskirja saamiseks.

Kui klient ei soovi olla uudiskirja listis, saab ta ennast sellest igal ajahetkel eemaldada. Vastav link on välja toodud igas meie uudiskirjas.

Kliendil on õigus paluda oma andmete kohest kustutamist, pöördudes kirjalikult meie poole aadressil info@intersalon.ee

Kliendil on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume samuti saata meie e-mailile: info@intersalon.ee kirjalikus vormis allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
 

 1. Isikustamata andmete kasutamine ja kogumine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Kasutame oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui olete veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

 1. Privaatsustingimustega nõustumine

Oma andmeid edastades, veebilehte kasutama asudes ja online – broneeringut tehes on klient nõustunud käesolevate privaatsustingimustega.

Kõikide privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda e-maili teel: info@intersalon.ee